Ældrekommisionens anbefalinger:

Ældrekommisionens anbefalinger

Forud for indflytning på plejehjem skal en medarbejder enten tage på besøg i den kommende beboers hjem, eller den kommende beboer og de pårørende skal tilbydes et møde på plejehjemmet
Der skal være en klar forventningsafstemning, og den skal skabes gennem en god og  åben kontakt og dialog mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende
Der skal udarbejdes en ”livshistorie” for beboeren, som medarbejderne kan bruge i det daglige arbejde og kontakt med den enkelte beboer
Det skal være muligt at have kæledyr på plejehjem – under hensyntagen til medarbejderne og de andre beboere
For at skærpe appetitten skal der dufte af mad forud for måltidet
Maden på plejehjem bør følge årstiderne, have smag samt være af  ernæringsrigtig og god kvalitet
Beboerne skal inddrages i menuplanlægningen og deltage i madlavningen
Medarbejderne skal spise med, så de kan inspirere beboerne til at spise mere og bidrage til at skabe en hyggelig stemning
Der  skal være et  varieret udbud af  aktiviteter til beboerne, og aktiviteterne skal indtænke begge køn
Beboerne skal have mulighed for at få frisk luft hver dag
Beboerne skal inddrages i hverdagsaktiviteter – rengøring, madlavning og blomstervanding
Plejehjemmet skal åbnes mod lokalsamfundet, så der kan arrangeres fællesaktiviteter for beboerne og borgerne fra lokalområdet
Plejen skal understøtte beboerens selvstændighed og uafhængighed
Plejen skal tilrettelægges, så den enkelte beboer får hjælp og støtte til at vedligeholde og om muligt genvinde sine færdigheder
Bleer er sidste udvej  og må aldrig blive en erstatning for personlig
De frigjorte medarbejderressourcer ved anvendelse af velfærdsteknologi skal bruges til mere samvær og aktiviteter med beboerne
Ledelsen og mellemlederne skal have et solidt ledelsesfagligt niveau
Kommunerne bør på baggrund af ledelsesevalueringer og trivselsmålinger blandt beboere og medarbejdere mindst hvert andet år vurdere plejehjemsledelsen
Ledelsen og mellemlederne skal have de fornødne redskaber stillet til rådighed, som kan understøtte det daglige arbejde med f.eks. planlægning, rapportering, pårørendesamarbejde, herunder konflikthåndtering, medarbejderudvikling mv.
Ledelsen og mellemlederne skal være tilgængelig i dagligdagen, så det er nemt for beboere, medarbejdere og pårørende at komme i kontakt med dem
Ledelsen og mellemlederne skal gå forrest og vise, hvordan værdierne skal udleves
Det er vigtigt, at medarbejderne udviser respekt for beboernes valg
Medarbejderne bør i så stor udstrækning som muligt være sammen med beboerne. De skal deltage i og anspore til, at der er et socialt liv på plejehjemmene
Medarbejdernes arbejdstider bør indrettes efter opgaverne – af hensyn til beboernes trivsel er det derfor vigtigt med en god aften- og weekendbemanding
Det skal gøres attraktivt for de pårørende at være på plejehjemmet 
Det er vigtigt, at de pårørende udviser respekt for beboerens valg
Ledelsen og mellemlederne skal sikre, at medarbejderne og de pårørende løbende har dialog med hinanden
Der bør være frivillige på alle plejehjem
Ensomme beboere bør opfordres til at få en frivillig besøgsven
Der bør skabes rum og plads til de frivillige
Samarbejdet mellem medarbejderne, de frivillige og de  frivillige organisationer bør understøttes med en frivilligkoordinator
Gennem en dialog med de frivillige bør der fastlægges retningslinjer for den frivillige indsats
Der bør indføres fast tilknyttede læger, så der på plejehjemmene kontinuerligt kommer læger med et specialekendskab til alderdomsbetingede sygdomme
Plejehjemmene bør have en form for ”akutpakke” af medicin, som kan lindre i den  terminale fase
De fast tilknyttede læger, apotekerne og de faste medarbejdere bør en gang årligt i fællesskab systematisk gennemgå hver enkelt beboers medicin
Forskning i aldersbetingede sygdomme skal opprioriteres (geriatri)
Medarbejderne skal udvikle deres kliniske kompetencer i forhold til at kunne observere og handle på beboernes almentilstand
Plejehjemmet skal indhente og imødekomme beboerens ønsker til livets afslutning
Beboeren  skal holdes så lidelsesfri  som muligt under livets afslutning
Man skal understøtte beboerens ønske om at dø i eget hjem
Den døende må ikke uønsket være alene under livets afslutning
Der skal være en afrunding på dødsfaldet af hensyn til de andre beboere, de pårørende og medarbejderne
Medarbejdernes kompetencer indenfor den palliative pleje skal fastholdes og videreudvikles

TILBAGE TIL START
TILBAGE TIL ÆLDRE
TILBAGE TIL LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE
START.htmlSTART.htmlSTART.htmlLDRE.htmlLIVSKVALITET_OG_SELVBESTEMMELSE.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4